top of page
 • Skribentens bildmariawaxin

Den globala Fas-3 Kliniska prövningen på människor, nu även på barn

Uppdaterat: 30 jan. 2022


Mängder med forskning och länkar längst ned. Ta en timme och läs och begrunda. Gör det för din, och dina barns skull.

Gör det medan du fortfarande kan påverka ditt liv!

Gör det nu!


 

C-evidens

Här kommer en sammanfattning kring det vetenskapliga underlag som finns att tillgå, samt en förenklad modell av vad som händer när m-RNA injiceras i kroppen, både via en skyddshinna (polyetylenglykol), hur det fäster vid en ACE-2 receptor på cellen för upplåsning av cellmembran och installation/replikering av spikeprotein och tillverkningen av den ”icke-neutraliserande antigenen” hos Pfizer och modernas vaccin, samt hur m-RNA via ett adeno-virus fäster på cellen och överför spikeproteinet till cellen för vidare installation/replikering (astrazeneka, m.fl), och vilka följderna blivit i tidigare försök, varför ett vaccin mot corona aldrig blivit godkänt innan 2020, varför de aldrig klarat säkerhetsstudierna eller kraven på effektivitet, samt varför de kan kringgå dem under pandemi-lagstiftning och hoppa direkt till funktionell klinisk prövning, dvs. Klinisk Fas-3 prövning direkt på människor och dess betydelse.


Jag har skrivit detta så att personer utan någon som helst bakgrund om mikrobiologi eller biokemi, ska kunna förstå modellen och forskningen bakom den.


Det vetenskapliga underlaget skall fungera som informationskälla i den svåra tid som nu råder, för att både granska, samt agera evidensbaserat underlag för att utesluta att någon konspirationsteori förekommer.


Vi kikar vad forskningen sedan 50 år tillbaka säger om detta samt lyssnar på vad professorer (som har till yrke av att granska forskning och dra slutsats därefter för att sedan agera rådgivare och säkerställa underlag) och andra professionalitet inom detta område har att säga, som skiljer sig totalt mot de myndighetsbeslut som nu råder, varför organisationer som ”world doctors alliance”, ”world freedom alliance”, ”childrens health defense” m.fl. nu vuxit sig och där de tillsammans samlat professionaliteten i olika forum för att kunna höras.


Också viktigt att understryka den kända och högt meriterade virologen Geert Vanden Bossche och hans underlag för hur denna Fas-3 studie (massvaccination) kommer skapa mycket farliga mutationer (se avsnitt om Geert Vanden Bossche längre ned i texten), närmare bestämt hur Covid-19 kan dra nytta av suboptimala S-specifika-antikroppar (Abs) för att undvika värdimmunsystemet. Viruset kommer bara att utnyttja denna möjlighet när immuntrycket höjs till en punkt där dess replikation äventyras.


Covid-19 kommer att implementera denna "fly" -strategi när dess replikation allvarligt hämmas, t.ex. på grund av stränga åtgärder för att förebygga infektioner (varför vi nu har att göra med ett ökande antal mycket smittsamma varianter). Massvaccinering ökar dramatiskt immuntrycket på viruset medan ytterligare nödutgångar öppnas. På grund av förbättrad infektiöshet och spridning av Covid-19, kommer viruset faktiskt alltmer att infektera ämnen vars Abs är suboptimal (för låg koncentration och / eller fäder). Suboptimal Abs gör att viruset kan välja mutationer som kan stärka dess bindning till ACE2-receptorn och därigenom förstärka dess infektiöshet och så småningom låta ACE2 överträffa vaccin och Abs för bindning till dess spikeprotein (resulterar i virusresistens mot vaccinerna).


Jag sammanfattar 50-års forskning så kortfattat jag bara kan kring varför m-RNA vaccin aldrig klarat sig igenom säkerhetsstudierna med 5 olika försöksdjur, och varför man nu genom pandemi-lag kan hoppa över de avgörande säkerhetsstudierna (djurförsöken) och gå direkt till funktionell klinisk prövning, dvs. Fas-3 Klinisk prövning på människor, och vad det innebär rent vetenskapligt, etiskt och rättsligt.


Jag går igenom förenklat vad professorerna, immunologerna, epidemiologerna, mikrobiologerna, virologerna, molekylärbiologerna, molekylärgenetikerna, läkarna, psykiaterna, farmakologerna, toxikologerna, docenterna, biokemisterna, neurologerna och vetenskapsjournalisterna sammanställt i rapporterna, där majoriteten av dem ingår i ”world doctors alliance” och ”world freedom alliance”, Judy Mikovits enorma kunskap i ämnet med hennes Phd i biokemi och hur hon var en av de som var med och isolerade HIV-viruset, Dolores Cahill professor molekylär biologi och immunologi och hennes redogörelse i ämnet, med andra frontfigurer i dessa organisationer samt vad den mycket meriterade och högt ansedda virologen Geert Vanden Bossche, som nu febrilt vädjar till allmänheten hur ”non-neutralizing antigen” fullständigt trasar ut ditt immunförsvar då återexponering av coronavirus sker efter vaccination mot corona-virus, vilket kan ske allt från 3 månader efter vaccination till flera år framöver (oftast inom höst/vinter/vår-säsongerna med allvarliga skador samt dödsfall som sker därefter), det är min tro utefter vad denna expertis redogjort att vi kommer se mass-död inom 2-5 år, då både mutationer skett pga vaccinen, samt alla de autoimmuna sjukdomar och dödsfall som skett pga vaccinen, vilka kommer vara svåra att spåra då studierna visar korsreaktioner med över 28 vävnadstyper (mer om den forskningen längre ned samt förklaringen till alla möjliga sjukdomsförlopp pga ADE, FAC-stammen, anafylaktisk chock, interaktion med makrofager typ-2, septisk chock, cytokinstorm m.m.)


Jag har tagit del av vad statsepidemiologer världen över tror och hoppas skall ske genom mass-vaccinering mot cov/sars-2 viruset och den officiella förhoppningsteorin där de hoppas/tror att genom exponering av detta spike-protein så skall en immunrespons lanseras varpå antikropparna kommer känna igen spike-proteinet från coronaviruset och nästa gång man exponeras mot ett coronavirus (och dess mutationer) så skall antikropparna kunna känna igen det och förhindra infektion.


Denna teori är på inget nytt utan har förekommit länge och forskning finns att tillgå sedan 50 år tillbaka, där inget vaccin någonsin klarat vare sig säkerhetsstudierna eller krav på effektiviteten, varför läkemedelsbolagen valt att ej tillverka och satsa på dessa sedan flera decennier tillbaka, tills nu när de kan kring gå dessa krav på säkerhet eller effektivitet, samt undgå alla som helst stämningar och ansvarstagande.


Denna basala teori som inte bara saknar vetenskapligt stöd, utan är totalt förödande och total-sågas av de lärda (vilket jag kommer redogöra nedan), hör mer hemma i nazistiska biotekniska laboratorium eller teoretisk gen-terapi, eftersom den kliniska dokumentationen är glasklar och fruktansvärd. Låt oss kika närmare på det längre ner och hur det korrelerar med dagens uppgifter om Fas-3 kliniska studier och effektivitet som rullas ut av myndigheter och media.

I teorin heter det att genom att ha ett spike-protein i omlopp så kan immunförsvaret applicera antikroppar mot detta spike-protein så att du nästa gång du kommer i kontakt med ett corona/sars-virus skall hindra dig från att bli sjuk.

Forskningen visar dock en annan sida av myntet, nämligen att antikropparna kommer attackera egna celler/egna protein och orsaka kraftiga autoimmuna reaktioner och död. Detta då ”spike”-proteinet binder till en s.k. ace-receptor i cellerna, som i sin tur agerar nyckel till cellerna och ger spike-proteinet tillträde till insidan av cellen som nu börjar kopiera och tillverka/sprida detta ”spike”-protein, som nu har en ”onormal” antikropp kallad ”icke-neutraliserande antikropp”, eftersom antikroppen inte är gjord för hela viruset utan endast det lilla ”spike”-proteinet varför immunförsvaret kommer gå bananas på kroppsegna celler och orsaka alla dessa fruktansvärda reaktioner och enorma mängder dödsfall inom ett par år.


Antikropparna kommer inte reagera som normala antikroppar, såsom i fallet mot t.ex. mässling där antikroppar bildas mot hela viruset, utan endast mot ett ”protein” i det här fallet. Tänk dig en antikropp som bokstaven Y, där de översta armarna kallade FAB, kan greppa tag i virus, bakterier m.m., medan stammen på Y:et i det här fallet, kallat FAC fäster i vävnad, vilket gör det här så farligt då det kan fästa i lungorna och orsaka förödelse, eller anafylaktisk chock, komplikationer med makrofagerna, korsreagera med all mänsklig vävnad och skapa autoimmuna sjukdomar, med mycket mera. Så den ”icke-neutraliserande antikroppen” är problemet.


Så istället för den teoretiska tron hos myndigheterna med deras virologer och andra epitet, notera ordet ”tro”, eftersom det ej finns djurstudier att tillgå i de vaccin som nu rullas ut till oss, till skillnad mot tidigare studier kring m-RNA och spike-protein som jag nu beskriver för dig, är att denna teknologi skall skapa antikroppar mot nutida och framtida corona/sars-virus genom detta spike protein, men som i stället kodar om och bildar spikeprotein i friska celler med ”icke-neutraliserande antikroppar”, som ställer till med en sju-helvetes massa allvarliga och livshotande problem, som det tycks, resten av livet, men man vet inte hur länge, mer än att det är väldigt länge.


Inte nog med att ovan nämnda faror belysts, m-RNA som är ett ostabilt genetiskt material, i det här fallet, fraktas i en bubbla av polyetylenglykol (moderna och pfizers vaccin), vilket över 70% av befolkningen reagerar på och är orsaken till anafylaktisk chock och död.


En annan reaktion är åter-exponering av något coronavirus, vilket leder till auto-immun sjukdom genom att antikropparna fäster vid viruset och för det vidare till neutrofilerna (en del av de vita blodkropparna) och släpper viruset som börjar återskapa sig själv, vilket leder till mass-infektion, den värsta mass-infektionen du kan tänka dig, vilket är väl dokumenterat.


Ett annat fenomen som inträffar kallas ADE (antibody dependent enhancement), vilket visat sig i samtliga studier som pågått sedan 2005, då man försökt komma fram med ett corona-vaccin. De kommer dock aldrig igenom säkerhetsstudierna pga att försöksdjuren i vaccinen (med hela viruset och inte enbart spike-proteinet, och då har man testat på råttor, kaniner, illrar, hamstrar och apor) antingen dog eller blev extremt sjuka. Allihop ! Och samma förlopp hände i samtliga fall, de var allihop okej när de fick sprutan, men när de åter-exponerades med corona-viruset så dog de eller blev extremt sjuka. Så de kuggade på både säkerhetsstudierna och effektiviteten. De visste om det då och de vet om det nu.


Dessutom så besitter både spike-proteinet och antikropparna förmågan att passera blod/hjärn-barriären och konverterar två proteiner i hjärnan till att fungera mycket dåligt, vilket kan leda till två saker. Det ena är ALS och det andra är frontotemporal degeneration (FTD) även kallad Alzheimers och demens, den typen av demens som är vanligast under 60 år.


En del av vita blodkropparna som krigar mot infektioner i kroppen och vävnaderna heter makrofager (typ 1 och typ 2). Typ 1 är när du börjar insjukna i infektion, varpå de angriper patogenen och lanserar en cytokinstorm. Cytokiner (signalsubstans) är pro-inflammatoriska och skapar feber samt kallar in mördar-cellerna. Och när infektionen börjar avta och fienden i stort sett är avklarad kommer makrofagerna typ 2 in och börjar dämpa cytokinerna för att ”släcka” elden och avlägsna de pro-inflammatoriska elementen som bidragit till slagfältet. Sedan börjar de rensa/städa och avlägsna alla delar (liken) från ”slaget” och ”slagfältet”, så sammantaget kan man säga att typ 1 startar cytokinstormen och typ 2 stänger ner (släcker elden) cytokinstormen. Så vad den här antikroppen (icke-neutraliserande antikropparna) gör med makrofagerna typ 2 är att de dödar dem. Detta genom att stammen i Y:et på antikropparna fäster på receptorerna hos makrofagerna typ 2 och förgör dem, så att de som ska stänga av cytokinstormen (släcka elden) och dämpa den pro-inflammatoriska reaktionen, aldrig dyker upp, vilket i sin tur gör att cytokinstormen bara fortsätter med feber och mördarceller utan kontroll, dvs. det finns ingen av-knapp, där av dödsfallen.


Slutligen har vi den modell som vi har ganska lite information om, där vaccinet innehåller ett adeno-virus som transporterar m-RNA (AstraZeneca m.fl), där budbärar-RNA skapar ett spike-protein som det tar och binder till din kroppsegna cell och öppnar upp den för att sedan sätta in antikroppen (non-neutralizing antigen) mot spike-proteinet.


Så skillnaden i vaccinen är att moderna och pfizers vaccin injicerar m-RNA (fraktas av ett lipidhölje) som i sin tur tillverkar proteinet, medan astras (m.fl.) använder ett försvagat adenovirus (som fraktar m-RNA), vilket binder till cellen och installerar proteinet direkt in i cellen. Slutresultatet är dock detsamma i den bemärkelsen att det skapar icke-neutraliserande antikroppar, vilket i sin tur skapar alla dessa problem.


En mycket välgjord studie av en forskargrupp, ledd av en immunolog, ville se eventuella samband kring huruvida den icke-neutraliserande antikroppen (från J&J-vaccinet Ad26.COV2.S. som är liknande astrazeneka vaccinet) kors-reagerade med andra vävnader när den väl hittat spikeproteinet och sammankopplats. De testade 50 olika vävnadstyper, och vad de hittade var att antikroppen kors-reagerade med 28 st vävnadstyper. Det betyder att det finns 28 st vävnader sammankopplade till organ i kroppen som kan attackeras av den antikroppen.


Så om man har 100 personer som tar detta specifika vaccin, betyder det att det kan vara 100 olika symptom/biverkningar/reaktioner beroende på var antikroppen väljer att fästa till för vävnad (vilket jag förklarade med FAC - stammen på antikroppen som fäster i vävnadstyper ovan). Det är väl konstruerat och mycket svårt att spåra till ett vaccin/gen-terapi. Lägg där till adenovirus självt, vilket har över 100 olika stammar, kan vara onco-genetiska, dvs. de aktiverar cancer-celler.


Vi vet också att VAERS-registret med inrapporterade biverkningar redan har tusentals dödsfall till följd av vaccination och att man i Israel sett att vaccinet redan dödat 50 gånger fler äldre än sjukdomen (c-19)(3). Den nya studien är utförd av dr Hervé Seligmann på fakulteten Medicine Emerging Infectious and Tropical Diseases vid Aix-Marseille University.


Seligmanns studie baserad på data från ministeriet visar att de äldre över 65 år främst dör mellan de två vaccindoserna. Siffror pekar på att cirka 200 per 100.000 vaccinerade avlider, vilket kan jämföras med 4,91 per 100.000 som dör av Covid-19 utan vaccination, men Seligmann är särskilt oroad över att så många yngre än 65 år avlider.

Hervé Seligmann med sin kollega Haim Yativ misstänker att antalet dödsfall av vaccinet förmodligen är mycket högre än det beräknade antalet eftersom statistiken endast inkluderar personer med diagnosen Covid-19, men inte inkluderar olika hjärtfel pga inflammatoriska vaccinreaktioner eller dödsfall som konsekvens av vaccinernas långvariga bieffekter som en följd av ADE “Antibody-dependent Enhancement“.

American front line doctors (AFLDS) och många andra läkare avråder starkt användningen av dessa experimentella vacciner pga ADE och hänvisar till ett vaccin som produceras för att bekämpa Dengue-febern, vilket ledde till att 600 barn dödades på Filippinerna på grund av ADE, och inlämnande av straffrättsliga anklagelser mot beslutsfattarna 2019 (4).


Det tar minst 6 veckor efter injektion för den icke-neutraliserande antikroppen att utvecklas, så räkna med 3 månader och framåt innan man kan börja se de allvarliga effekterna av vaccinet, vilket normalt sker under höst/vinter-säsongerna då chansen att åter-exponeras av något corona virus är som högst, där vi lär se en enorm ökning av skador (kan vara allt möjligt) och dödsfall. Det kan även ta mellan 2 år till 10 år att utveckla en fullskalig auto-immun sjukdom till följd av vaccinen enligt immunologerna, så inom 10-20 år har vi de fullskaliga svaren, men vi lär nog se en hel del skador och dödsfall innan dess.


Det kommer bli svårt att spåra sjukdomar, dödsfall och farliga mutagener (läs virologen Geert Vanden Bosschens utläggning nedan) till vaccinen då det kan vara +/- 50 olika utgångar. Då utgången oftast är cytokinstorm och organsvikt, är det jätteviktigt att anhöriga till dödsfall ber om en obduktion av en patolog, som enkelt kan urskilja om du andats in ett virus och dött genom att fastställa huruvida en inflammation befunnit sig i bronkerna.

Om det däremot berott på en motsatt reaktion (cytokinstorm) kommer hela lungorna vara lika mycket inflammerade. En patolog kan ta material från lungorna och urskilja en motsatt reaktion från ett influensavaccin gjord på hund-vävnad med corona. Men om vi nu har ett dödsfall från en cytokinstorm, så har vi nu organsvikt, njursvikt, så jätteviktigt med obduktion vid misstanke om cytokinstorm hos vaccinerade.


Dessa sjukdomar och dödsfall kommer börja blossa upp redan till hösten/vintern då infektioner och förkylningsvirus (alla olika säsongsbetonade coronavirus bl.a.) börjar härja. Det är min tro att det då utåt sett (officiellt sett) kommer låta som att en ”ny”, ”dödligare” variant har muterats av cov/sars2, och vaccinationshetsen kommer att vara väldigt påtaglig, när det i själva verket är de vaccinerade som drabbas, och troligtvis de vaccinerade som sprider farliga mutationer.


Enligt den världskände virologen Geert Vanden Bossche´s redogörelse nedan så finns risk för farliga mutationer från vaccinen och de vaccinerade. I en av studierna (ny studie som jag markerat med en asterix framför) så framgår det att ny-vaccinerade personer riskerar att föra över smittan till äldre med nedsatt lungkapacitet.


Hur eventuell smitt-spridning bland vaccinen och de vaccinerade skiljer sig mellan m-RNA vaccinen eller de vaccin där spike-proteinet är bundet till ett adeno-virus återstår att se, men det tar minst 6 veckor från det att spike-proteinet kommer in i omlopp till att den ”onormala” antigenen bildats, så det blir till att ha is i magen och vänta för att se hur detta spelas ut och hur de intensiva studierna kommer fortgå i ärendet. Fram till dess är rekommendationen att tillämpa försiktighetsprincipen i sedvanlig skala.


Geert Vanden Bossche är en av de mest meriterade virologerna på planeten. Kika bara in den här meritlistan:


Detta är det svettigaste CV jag någonsin anträffat inom virologi!

Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D., en virolog som tidigare arbetat med att ta fram vacciner och en förespråkare för just vaccin.
Geert Vanden Bossche säger att de COVID-vacciner som hittills har godkänts har utvecklats av otroligt intelligenta människor och han har ingen kritik av dem personligen. Men, som han säger till doktor Phillip McMillan i en intervju, “använd rätt vaccin på rätt plats”. Och använd det inte i en pandemi på miljoner människor. Geert Vanden Bossche säger att en massvaccinationskampanj mitt i en pandemi, med vacciner som inte förhindrar överföring, är katastrofal på en individ - och på en global nivå:

“We are going to pay a huge price for this. And I’m becoming emotional because I’m thinking of my children, of the younger generation. I mean, it’s just impossible what we are doing. We don’t understand the pandemic.”

”Vi kommer att betala ett enormt pris för detta. Och jag blir känslomässig för att jag tänker på mina barn, på den yngre generationen. Jag menar, det är bara omöjligt vad vi gör. Vi förstår inte pandemin. ”


Geert Vanden Bossche blir väldigt känslosam i intervjun och det ser ut som Geert fruktar för sitt liv. Han vet innebörden av detta och vad det kan komma att kosta honom att tala öppet emot dessa krafter. Du kan läsa och se intervjun på https://childrenshealthdefense.org/defender/virologist-huge-price-covid-mass-vaccination/ - https://childrenshealthdefense.org/defender/virologist-huge-price-covid-mass-vaccination/ där Geert Vanden Bossche intervjuas av läkaren Phillip McMillan.


På Geert Vanden Bossches hemsida möts du av följande citat:

” Massinfektionsförebyggande och massvaccination med läckande Covid-19-vacciner mitt i pandemin kan bara föda upp mycket smittsamma varianter.”

Vaccinerade kan alltså bära och föda upp väldigt smittsamma muterade varianter av det relativt ofarliga covid/sars-virus som ger infektionen c-19. Du kan läsa mer påhttps://www.geertvandenbossche.org/


Geert Vanden Bossche beskriver vidare i ett utskick från 8 mars 2021 följande:

” Under den senaste veckan har vi delat övertygande information om hur Covid-19 kan dra nytta av suboptimala S-specifika-antikroppar (Abs) för att undvika värdimmunsystemet. Viruset kommer bara att utnyttja

denna möjlighet när immuntrycket höjs till en punkt där dess replikation äventyras. Som tidigare förklarat kommer Covid-19 att implementera denna "fly" -strategi när dess replikation allvarligt hämmas, t.ex. på grund av stränga åtgärder för att förebygga infektioner (varför vi nu har att göra med ett ökande antal mycket smittsamma varianter). Massvaccinering ökar dramatiskt immuntrycket på viruset medan ytterligare nödutgångar öppnas. På grund av förbättrad infektiöshet och spridning av Covid-19, kommer viruset faktiskt alltmer att infektera ämnen vars Abs är

suboptimal (eftersom för låg koncentration och / eller fäder). Suboptimal Abs gör att viruset kan välja mutationer som kan stärka dess bindning till ACE2-receptorn och därigenom förstärka dess infektiöshet och så småningom låta ACE2 överträffa vaccin och Abs för bindning till dess spikeprotein (resulterar i virusresistens mot vaccinerna).


För dem som kan ha svårt att förstå hur massvaccinering driver virusimmunitet att fly, kommer det att räcka med att titta på infektionsnivåer och sjuklighet i de länder som nu har lyckats vaccinera miljontals människor på bara några veckor (t.ex. Storbritannien, Israel, USA). Medan dessa länder nu njuter av sjunkande infektionsnivåer kommer de utan tvekan att börja drabbas av en brant lutning i Covid-19-fall under de kommande veckorna. Den branta nedgången vi ser just nu kan vara till följt av en kortlivad platå men en efterföljande brant lutning av (allvarliga) sjukdomsfall som är oundvikligt.


Tyvärr är det bara när världen kommer att bevittna hur sjuklighet och dödsfall börjar öka dramatiskt trots ständigt växande vaccintäckningsnivåer, som hälsopolitiska beslutsfattare kommer att inse att saker går i fel riktlinje. Först då kommer de katastrofala konsekvenserna av massvaccinerings-kampanjer bli uppenbara för WHO och våra politiska ledare. Tyvärr kan detta fortfarande ta ytterligare några veckor. Priset som ska betalas för förlusten av denna värdefulla tid är värre än man kan tänka sig (https://37b32f5a-6ed9-4d6d-b3e1-5ec648ad9ed9.filesusr.com/ugd/28d8fe_44501dee5cbc4fffa6c9c72b5100445c.pdf)


Vidare vädjar Geert Vanden Bossche till WHO och till mänsklighetens alla politiska ledare i följande brev, som finns att läsa för allmänheten:


Vidare bifogar jag en sammanfattning som en av talespersonerna i ”world doctors alliance” förmedlar. Hon heter Dolores Cahill och är professor molekylärbiologi & immunologi.


"C-19 / SARS-COV-2 vaccin

Messenger RNA från vaccin innehåller protein från virus, s.k. spike-protein. Detta m-RNA kan gå in i våra celler, spike-proteinet går då in i cellerna och exponeras för immunförsvaret när cellerna dör, vilket gör att kroppen startar en immunrespons och producerar antikroppar. T.ex. om detta händer i december, så har denna process startat 2-3 veckor senare.


Men om det cirkulerar ett annat coronavirus i t.ex. mars, så har man sett i studier (från tidigare försök av m-RNA vaccin) att försöksdjuren dött, då kroppen skapat en s.k. cytokinstorm. Detta är anledningen till att det ej skapats licensierade coronavirus-vaccin på flera decennier, dvs. m-RNA börjar uttrycka viruset, och ett annat coronavirus kommer i omlopp, kan ta några veckor till flera år, så insjuknar man väldigt fort med denna cytokinstorm.


Det folk behöver veta angående dessa m-RNA vaccin är att efter du är vaccinerad, så kommer du att ha mycket högre risk för cytokinstorm för resten av ditt liv, där infektionskänslighet/dödsfall kan ske redan efter 1-2 år efter vaccinationen (2).

För att förklara en cytokinstorm, så beskriver Dolores (lite förenklat) det så här;

När du placerar m-RNA gener eller vaccin som du injicerat i kroppen så passerar du kroppens alla naturliga försvarsmekanismer, vilka skulle ha byggt upp en immunrespons för att förhindra att vaccinet kom in i kroppen. Så helt plötsligt har m-RNA från viruset kommit in i kroppen och det använder ”människans maskiner” (mitokondrierna) i cellerna att uttrycka människans proteiner då viruset helt plötsligt förbigått alla skyddsbarriärer och injicerats i kroppen, så att immunförsvaret ser viruset i kroppen som någonting som inte skall vara där, och lanserar en immunrespons.


Men det viktiga är att normalt kan man bli av med virusets partiklar även om det tar tid, men med viruset injicerat, och anledningen till varför mRNA är så dödligt, är att det nu går rätt in i dina gener och börjar uttrycka och simulera immunresponsen inuti din kropp och du kan inte bli av med den för att källan till det virala proteinet har blivit en del av dig.


Du har nu blivit en genetiskt modifierad organism och din kropp uttrycker virusets protein, bokstavligt talat. Sakta börjar immunförsvaret göra sig av med det, och du lanserar antikropparna för att göra sig av med det, men det kommer du aldrig att kunna eftersom det nu är en del av dig.


Det är integrerat i dina gener och de som får det blir en genetiskt modifierad organism som kommer att tillverka ett virusprotein liksom de egna mänskliga proteinerna. Så när du på naturlig väg exponeras för coronavirus eller RSV virus genom att andas in dem, så kan man ju göra sig av med dem genom en naturlig immunrespons. Men vad som händer när du andas in ett eller två virus är att det kommer trigga igång en antikroppsrespons, vilket normalt sker över två veckor, men plötsligt aktiveras antikroppsresponsen och kommer på att det virala proteinet (spike) finns i varenda cell i kroppen.


Så antikropparna börjar attackera dina celler och dina organ, så det som professor Dolores Cahill sagt sedan maj 2020 är att det folk kommer dö av är att de kommer hamna i septisk chock, och efter det organsvikt inom 3-5 dagar, och de dör om de inte får intravenös C-vitamin inom 7-10 dagar.


Åter igen, en patolog kan se i en obduktion om du andats in ett virus och dött genom att fastställa huruvida en inflammation befunnit sig i bronkerna. Om det däremot berott på en motsatt reaktion (cytokinstorm) kommer hela lungorna vara lika mycket inflammerade. En patolog kan ta material från lungorna och urskilja en motsatt reaktion från ett influensavaccin gjord på hundvävnad med corona. Men om vi nu har ett dödsfall från en cytokinstorm, så har vi nu organsvikt, njursvikt, så jätteviktigt med obduktion vid misstanke om cytokinstorm hos vaccinerade.

Slutsats


För att hålla detta så kort som möjligt så väljer jag att avsluta med att istället hänvisa till referenserna nedan på forskning, artiklar och intervjuer (där mycket har censurerats i mainstream-plattformar och sociala medier). Dock kan jag efter att ha studerat samtliga (forskning, artiklar och intervjuer) konstatera följande:


Innan 2020 så fanns det inget godkänt vaccin mot coronavirus någonstans i världen, och anledningen till att inget vaccin godkänts trots 50 års forskning, är att det varit så otroligt mycket skadliga effekter/biverkningar och dödsfall. Allt detta skedde då åter-exponering av coronavirus inträffade.


De använder nu istället folkhälsonödsituationen kring den officiellt så kallade pandemin för att skippa djurförsöken och säkerhetsstudierna för att hoppa direkt till en så kallad ”Fas-3 Klinisk prövning” där de gör säkerhetsstudierna på kvinnor och män, trots 50 års studier med beprövad data och dokumentation kring skador och dödsfall i säkerhetsstudierna med fem olika försöksdjur. I detta nu så har mängder av dödsfall registrerats av både CDC (amerikanska ”centers for disease control and prevention”) och läkemedelsverk runt hela världen. Normalt om dödsfall sker i en funktionell klinisk prövning (som det här är) i ett eller två länder, så pausar man studien omedelbart och en nöd-varning utlyses världen över och avslutas omedelbart, för att varna övriga länder.


Så när någon dör i en funktionell klinisk prövning (Fas-3 Klinisk prövning), som i t.ex. USA där över tusen registrerade dödsfall från vaccinenen skett, där både riskerna och det vetenskapliga beslutsunderlaget funnits tillgängligt (dvs. de ansvariga är mycket väl medvetna om riskerna), så måste tillsynsmyndigheterna hålla de ansvariga beslutsfattarna tills svars och åtala dessa kriminella förbrytare.


De måste ställa dem till svars varför de fortsätter denna kliniska funktionella prövning/genetiska experiment där fortsatta dödsfall händer. Polis måste starta utredningar och utreda samtliga inblandade och börja åtala ansvariga i denna härva, som ej är en pandemi, som uteslutande skippade djurstudierna och hoppade direkt till en Fas-3, som fortsätter experimentet trots höga antal dödsfall från vaccinen, osv. Om inget görs har vi ett enormt systemfel, och om man inte sovit under en sten de senaste decennierna så kommer det knappast som en överraskning att regeringar och beslutsfattare världen över inte representerar folket.

Dokumentationen måste beslagtas och de som vaccineras måste dessutom informeras om att de ingår i en Fas-3 Klinisk prövning, vilket ej har skett.


Detta är en stor rätts-skandal och en ännu större vetenskaplig medicinsk skandal som tyvärr kommer gå till historien som den värsta någonsin, där ansvariga agerar totalt omdömeslöst och hittills har ingen av dessa ansvariga informerat de inblandade i Fas-3 Kliniska prövningen (dvs. människorna/populationerna i respektive länder där vaccinen rullas ut), om det beslutsunderlag som ligger till grund för denna funktionella kliniska prövning.


Ingen historik, trots att den är mycket befogad då denna typ av gen-teknologi är mycket allvarlig och innehar fruktansvärda konsekvenser för både människor och djur, vilket dokumenterats sedan 50 år tillbaka.


Ingen förklarar riskerna och skadorna, som privat expertis och organisationer som ´world doctors alliance´, ´world freedom alliance´, ´childrens health defense´m.fl nu gör och har gjort sedan dag 1, istället censureras dem från nästan alla plattformar (sociala medier, mainstream media, google, youtube osv.).


Vad ännu värre är, de får inget som helst gehör från myndigheter världen över, trots deras enorma kompetens.

Istället får de höra att de sprider konspirationer, vilket verkar vara sedvanligt numer om man ifrågasätter beslutsfattare och deras informationsplattformar.


FEMA-visselblåsaren Celeste Solum konstaterar att världen aldrig kommer bli sig lik efter detta (32).


Internet fylls av sidor där de (expertisen i ämnet samt alla tusentals och åter tusentals pålästa läkare världen över) från att ha varit väl respekterade vetenskapsmän/kvinnor numer kallas anti-vaxare och konspirationsteoretiker, allt för att smutskasta deras personligheter och vetenskapen som finns dokumenterad sedan 50 år tillbaka kring m-RNA och corona-virus.


Detta är en fruktansvärd tid, där de nu vädjar till allt och alla att organisera sig för att sätta press på samtliga myndigheter. Polis, rättsväsende, militär, ja alla måste stå upp mot denna tyranni som nu utspelar sig. Det är dags att återställa ett system som havererat och som ej fungerar längre med ett nytt bättre system där vi inte tolererar massmord och intressekonflikter på bekostnad av medborgarna och miljön.


Slutligen kan man konstatera följande:


* I minst 80% av fallen producerar viruset antingen inga symtom eller en mild förkylning. Infektionsdödligheten för COVID-19 är 0,15% -0,2%. Detta gör att det är nära säsongsinfluensan som ligger på cirka 0,1% -0,2%.


Barn har större chans att bli träffad av en blixt än att dö av COVID-19.

Vuxna är mer benägna att dö i en bilolycka.

De flesta av befolkningen har ingen risk att dö av COVID-19. Studier visar att 99,94% överlever COVID-19 och kommer att vara resistenta under lång tid. QCovid-riskberäknaren från Oxford University kan användas för att beräkna din risk för dödsfall eller sjukhusvistelse (10) (11) (12) (13).


* De människor som riskerar COVID-19 är tydligt definierade och bör skyddas med riktade åtgärder. Barn är inte mottagliga för det och de överför inte heller viruset.


COVID-19 kan dock vara dödligt för äldre och utsatta människor, så det är viktigt att skydda dem. Detta hjälper till att eliminera överbelastning på sjukhus. Ändå är medelåldern för någon som dör av COVID-19 82,4. Detta är faktiskt högre än den genomsnittliga livslängden i Storbritannien som är 81,1 år (14) (15). Se avsnittet om Hydroxiklorokin och D-vit för både skyddande och behandlande åtgärder med klinisk dokumentation


* Nedstängning av samhället kommer att förhindra befolkningsimmunitet och förlänga problemet. Att isolera de utsatta och låta den återstående befolkningen utöva säker distansering har varit ett historiskt bevisat sätt att hantera influensaliknande virus (16).


* Rädsla som skapas av panik och hysteri i media gör att fler människor dör. Många vägrar att söka läkarvård eftersom de är rädda att lämna sina hem. Andra har inte fått ordentlig medicinsk vård på grund av nya procedurer (17).


* I skrivande stund möts jag av nyheten att ett gäng norska forskare har polisanmält den norska regeringen för brott mot mänskligheten, vilket man kan ladda ner och läsa mer om här  https://bcvc.live/ZP3alKr

Norsk förberedelse för en anmälan till en andra Nurnberg-tribunal är i arbete och samma nyhet samt mer info finns på  https://greatreject.org/norway-nuremberg-tribunal/


Tysklands högsta domstol har stoppat godkännande av den s.k. corona-fonden (33.)

Tysklands regering har även avbrutit nedlåsningarna (lockdowns) över påsken pga starka protester (34).


I Israel har man också inlett arbetet för att hålla de åtalade mot detta fruktansvärda brott (som i mångas munnar kallas förintelsen 2.0), mer om det här  https://greatreject.org/nuremberg-israel-pfizer-genocide/


En av de som är drivande i åtalen som kan komma att lyftas upp i Nurnberg-tribunal är Dr. Reiner Fuellmich med hans team (https://www.fuellmich.com/dr-reiner-fuellmich/)


Corona-kommiten  corona-ausschuss.de/


* I en video förklarar advokat Reiner mer ingående kring arbetet att väcka åtal. Se videon på följande länk  https://newsvoice.se/2020/10/tysk-advokatbyra-utreder-coronakrisen/


Jag hoppas fler träder fram och fortsätter på den inslagna vägen, och jag väntar på flertalet polisanmälningar mot ansvariga beslutsfattare och vet precis nu som då (H1N1-hysterin med felaktig pandemi och mut-skandaler med flertalet intressekonflikter för 10 år sedan) att sanningen kommer komma fram och jag ser fram emot att se de åtalade ställas inför rätta för det experiment/folkmord som nu pågår.


* Notera att efter att WHO klassade svininfluensan som en pandemi - med alla ekonomiska effekter som det gav inom läkemedelsindustrin - uppdagades att WHO i tysthet ändrat definitionen av pandemi strax innan svininfluensans utbrott (38).

Två kriterier har raderats ut från definitionen:

- Referenser till smittan med orden ”enorma mängder död och sjukdom”

- Kravet på en ny undertyp med en enkel reassortant virus, vilket innebar att många säsongsinfluensavirus nu kunde klassificeras som pandemisk influensa.


Detta resulterade i att nationernas avtal med vaccintillverkarna aktiverades när svininfluensan kunde klassas som en pandemi och en enorm pengamaskin kunde sättas i rullning.


Sedan 2009, så räcker det med att smittan är global för att utlysa pandemi, vilket gör att du kan kringgå säkerhetsstudierna på djur vid framställande av vaccin och hoppa direkt till en Fas-3 klinisk prövning i en nödfallssituation, om man så vill. Så med andra ord kan du klassa samtliga säsongs-influensor som sprids globalt hädanefter som en pandemi om du så vill.


* Noterbart här är att cov/sars2-viruset aldrig isolerats och att pcr-testen inte kan detektera infektion av c-19, den kan bara testa efter genetiskt material, vilket uppfinnaren av pcr-testen tydligt klargjorde och varför du kan testa i princip vad som helst positivt med genetiska avvikelser eller material. Man har testat positivt på svabbar som aldrig använts, mango, fåglar, papayafrukter, grönsaker m.m.

Pcr-tester är en usel och ovetenskaplig metod för detektering av infektion av den s.k. c-19, ändå är det den man diagnostiserar för på ett virus som ej finns isolerat.


* Bonusar har betalats ut till sjukhus och läkare som diagnostiserar dödsfall med c-19, även om dödsorsaken varit annan. Ger pcr-testet utslag, blir det plötsligt dödsorsak.


* Notera också att överlevnadsgraden på c-19 är 99,8% (+/- någon procentenhet, sist jag kikade var det 9,454 döda per 1000 invånare och då har kulmen för länge nåtts och flockimmunitet uppstått). Vidare har intensivvårdsförbundet visat statistiskt att belastningen inte ökat 2020, däremot har nedskärningarna inneburit en hög belastning hos vårdpersonal inom samtliga instanser, men man kan lätt få uppfattningen av motsatt bild från media och ansvariga politiker.


* Notera att Nobelpris-vinnaren Dr Michael Levitt studerat statistik från Stockholm, då Sverige haft generösare lagar kring denna s.k. pandemi med lockdowns och annat, och kommit fram till följande slutsats;

”Stockholmsdata visar att virus kraftigt avtar och förlorar sin potens när det har infekterat 15-20% av befolkningen” (6).


Detta skulle alltså betyda att den s.k. pandemin är över och inte i närheten av den potens (väldigt mild) den hade för över ett år sedan, när den härjade som värst. Detta rimmar väl med den data och statistik som world doctors alliance och professor Dolores Cahill presenterade när hon förklarade att kulmen nåddes i maj 2020 och kraftigt avtagit sedan dess. Vanliga säsongsinfluensor är m.a.o. farligare och som vi kan se på statistiken från Storbritannien (se nedan) så stämmer det väl in på global nivå.


* För att ta del av väldigt mycket mer statistik kring den s.k. pandemin med allt från pcr-tester, lockdowns, munskydd, tester och data, m.m. kika in länken i källförteckningen under siten ”Evidence Not Fear” (7).


* Notera också att denna s.k. pandemi inte inneburit högre dödstal än vanlig säsongsinfluensa. I Storbritannien t.ex. så dör i snitt 11 personer/dag av covid-19, medan säsongsinfluensan och lunginflammation dödar 124 personer/dag. Självmord tar 15 personer/dag, demens dödar 240 personer/dag, cancer dödar 450 personer/dag och hjärtsjukdomar dödar 460 personer/dag (5).


* Notera att Storbrittaniens Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty bekräftade följande den 11 maj 2020;

”De flesta kommer inte att få detta virus alls. Av de som får symtom kommer de allra flesta att ha en mild eller måttlig sjukdom. Den stora majoriteten av människor, även i de högsta riskgrupperna, kommer inte att dö. ” (8).


* Notera att munskydd kan öka risken för smitta och är i detta fall ett mycket dåligt skydd, riskerna med munskydd överväger klart fördelen för dem. Faktum är att man publicerade en artikel på SVT-nyheters hemsida 28 augusti 2009 som redogjorde för hur munskydd ökade risken för smitta av liknande virus. Munskydden skadar hjärnan vid långvarigt användande samt försämrar immunförsvaret. Det bildas också lätt bakterier vid användning av samma skydd som sedan kan andas in och orsaka infektioner som lunginflammation.


Här kan man se statistik från delstaten Texas som öppnade upp samhället till det normala igen och krav på munskydd hävts, varpå infektionerna ständigt sjunkit (dock kan de stiga markant igen efter att vaccinerade personer sprider en muterad, farligare variant enligt Geert Vanden Bosschen), i denna statistik för 17:e dagen i följd (9).


* Notera att det enligt svenska intensivvårdsregistret är mindre antal vårdtillfällen år 2020 än tidigare (man får gå tillbaks till 2010, där det var ungefär liknande).
Men WHO då? Dom borde man väl kunna lita på? Faktum är att det inte var särskilt länge sedan som det avslöjades korruption inom WHO, specifikt kopplat till vaccinindustrin. I kölvattnet av svininfluensan – vars vaccin kopplades till flera fall av narkolepsi – uppdagades också att i den katastrofkommitté som felaktigt klassat svininfluensan som en pandemi - och därmed öppnat upp för massvaccinering av befolkningen och miljardvinster för läkemedelsföretagen - satt fem personer som ”officiellt uppgivit till WHO att de har kontakter med och fått pengar från läkemedelsindustrin som personliga konsulter och/eller som mottagare av anslag”.


Ur SVD, 2010-08-11

”Det var den 11 juni förra året (2009) som WHO:s generaldirektör Margaret Chan slog fast att svininfluensan var en pandemi och de omfattande vaccininköpen och massvaccineringarna drog igång över världen. I Sverige upphörde sprutandet i slutet av december och från februari har knappast ett enda fall av svininfluensan noterats i vårt land eller i Europa. Ingen andra farligare våg av H1N1 (det ständigt upprepade hotet) har heller dykt upp. H1N1 har därför graderats ned till ett ”vanligt” influensavirus bland många andra som kan fortsätta att cirkulera ”under några år framöver” enligt Margaret Chan.


WHO behövde ändå lång betänketid för att slutligen sätta punkt för pandemin. Det är inte svårt att ana varför. WHO står inför en rejäl förtroendekris som kommer att kräva omfattande pr-aktiviteter. Kritiken mot FN-organisationen och för den delen också smittskyddsansvariga i olika länder som följt WHO:s riktlinjer har bara vuxit i styrka. Det handlar om anklagelser för överdrifter, hemlighetsmakeri och mångåriga dolda relationer med vaccinindustrin. WHO:s ursprungliga larm om minst två miljoner dödsfall i svininfluensan sätts mot det faktiska utfallet på 18000 döda i en värld där två miljoner människor dör i aids varje år och tre miljoner i tbc.


En pandemi som aldrig var en pandemi. Slöseri med enorma summor skattepengar och omotiverad skräck som spreds till befolkningen, slog till exempel en EU-utredning fast. Den ansedda brittiska läkartidningen BMJ har krävt snabba insatser för att återställa förtroendet. Det är nu detta arbete som WHO-ledningen måste ta itu med.


Det första försiktiga steget togs redan när pandemilarmet blåstes av. Då offentliggjorde WHO de tidigare så hemliga namnen på medlemmarna i WHO:s viktiga katastrofkommitté. Det är den som i realiteten bestämmer om och när en influensa ska klassas som pandemi med mångfacetterade effekterna inte minst för vaccintillverkarna och deras vinster. Det visar sig nu att denna kommitté består av 15 högt uppsatta experter, varav fem (två amerikaner och tre britter) officiellt till WHO uppgivit att de har kontakter med och fått pengar från läkemedelsindustrin som personliga konsulter och/eller som mottagare av anslag” (35).I Sverige då? I Sverige är det många som ifrågasätter hur FHM räknar dödsfall i covid-19. Alla som dör 30 dagar efter konstaterad smitta faller in i covid-statistiken. I praktiken innebär det att om du dör i lunginflammation, cancer, hög ålder eller rent av en bilolycka inom 30 dagar efter konstaterad smitta så anges covid-19 som dödsorsak.

Medellivslängden för de som fått covid-19 som dödsorsak eller möjlig dödsorsak är 84 år. Den totala medellivslängden i Sverige är 83,1 år. Risken att dö i Covid-19 för människor yngre än 70 år är 0,1 procent enligt FHM. För människor i riskgruppen 70 år och äldre är risken att dö i händelse av covid-infektion 4,3%. I de här siffrorna har det alltså räknats in människor som dött av andra orsaker än Covid-19, men som insjuknat inom 30 dagar före dödsdatum.

Alltså:

Smittade 0-69 år, chans att överleva: 99,9%

Smittade 70+, chans att överleva: 95,7% (36).


Överdödlighet Eftersom vi nu levt över ett år med covid-19 så har vi möjligheten att titta på den totala döds-statistiken för att konstatera om vi har en överdödlighet.

Antalet avlidna i Sverige per 1000 pers:

2020 9,48

2019 8,64

2018 9,06

2017 9,14

2016 9,17

2015 9,28

2014 9,18

2013 9,42

2012 9,66

2011 9,52

2010 9,65

2009 9,69

2008 9,29

2007 10,03

2006 10,04

2005 10,16

2004 10,07

2003 10,38

2002 10,65

2001 10,54

2000 10,53 (37)


Vi kan se att den lilla ökning från året innan är marginell ur ett större perspektiv och att den motsvarar en överdödlighet som säsongsinfluensan normalt orsakar de år vi drabbas av den.

Pandemi?

Coronaviruset har tillskrivits (om än tvivelaktigt) som dödsorsak i runt två miljoner dödsfall världen över. Spanska sjukan skördade under två år 50 miljoner människoliv. Det motsvarade då 3-6% av världens befolkning som då var 1,6 miljarder människor.Här har några läkare och forskare tagit initiativ till ”läkaruppropet” (18), där man kan läsa deras deklaration och skriva under den. De föreslår bl.a.:

* Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.

* Att planerna på vaccinpass skrotas. Att skyddet för riskgrupper ökar och

* Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta analys för de restriktioner som införs.


Denna deklaration var författad och underskriven den 12 mars 2021 av:

Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri

Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri, doktor i klinisk mikrobiologi Sebastian Rushworth, AT-läkare


Några andra profiler som skrivit under deklarationen och ställer sig bakom läkaruppropet är:

 • Dr Sanna Ehdin, PhD, immunolog, författare och Folkhälsoupplysare

 • Maneka Helleberg, Ordförande World Freedom Alliance, Ordförande Peoples Court, Core member New Earth Project, Initiativtagare till Frihet Sverige

 • Ralf Sundberg, Med Dr, kirurg

 • Dr Henning Witte, Dr i Juridik

 • Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

 • Mehdi Nodehi - Biokemist (M.Sc.), fd. produktchef för vaccin adjuvans på Isconova, f.d marknadsanalytiker och konsult på GE healthcare lifesciences.

 • Lisa Palmlöf, Läkare

 • Jan Oleby, Leg Läkare och företrädare för komplementärmedicin

 • Tatjana Persson, Leg. Läkare

 • Ralph Jarl, Tandläkare

 • Annika Nyberg - Jurist

 • Mikael Nordfors - läkare

 • Marianne Liljeholt - Sjuksköterska

 • Ingemar Ljungqvist, Dr Sc

 • Bertil Wosk, Näringsterapeut

 • Sara Boo, sekreterare i National Health Federation Sweden, styrelseledamot i NHF, chefredaktör för tidningen Hälsofrihet

 • Michael Zazzio, medicinsk forskare, domare i den internationella domstolen Common and Natural Law Tribunal for Public Health and Justice

Sedan har vi läkaren Mikael Nordfors som varit med och grundat ”World Freedom Alliance” och är medlem i ”World Doctors Alliance”.

Mikael säger bl.a. offentligt att om man är professor i medicin eller auktoritet på Socialstyrelsen och man ljuger offentligt så bör man bli av med sin post. Vissa “experter” säger att det inte finns någon behandling mot Corona. Hur kan de veta det? Detta är inte sakliga påståenden. Sådana här yttranden kommer gång på gång från dessa experter. Många av dessa experter har kopplingar till finansiella intressen (19).


En svensk immunolog har skrivit ett mycket sakligt och öppet brev till statsminister Löfven (20).


Forskarna och läkarna Mats Humble och Susanne Bejerot skrev i en artikel följande; ”I Sverige tar ingen myndighet ansvar” och vädjar om att sätta in D-vitamin för att mildra pandemin, där de hänvisar till 15-talet forskningsrapporter (21).


Den internationella tribunal som nu godkänts i Kanada och som har en svensk domare, Michael Zazzio, beskriver i en intervju om hur bl.a. statsminister Löfven är beslutad att prövas för minst 10 år i denna tribunal för brott mot mänskligheten, om åtal väcks av polis i Sverige, som sedan väljer att ställa honom inför rätta via denna godkända tribunal. Observera att tribunalen ej kan arrestera honom utan svenska instanser måste först arrestera honom och fungerar ungefär som internationella krigsförbrytardomstolen (22).


En massa upprop hörs lite här och där och några exempel är:

Upprop mot Pass kombinerat med vaccinationskort (23)

Upprop mot Pass kombinerat med vaccinationskort (24)

Upprop mot coronalagen (25)

Upprop mot EU:s gröna certifikat och vaccinationspass (26)


Vill du bli rik ? Då kan du försöka få tag på den vetenskapliga evidensen att sars-cov-2 existerar i isolerad form. Eftersom våra myndigheter inte kan presentera några textavsnitt från publikationer som vetenskapligt bevisar processen för isolering av SARS-CoV-2 och dess genetiska substans, så erbjuds 225.000 EUR till den som kan isolera viruset som sägs ge c-19 och presentera den på ett vetenskapligt sätt, dvs om du kan motbevisa tesen av att viruset ej existerar såsom myndigheterna påstår, vilket ingen kunnat hittills, så kan du tjäna dig en hacka (27).


En varning till läkare och sjuksköterskor utfärdades av tidigare CIA-agenten och visselblåsaren Robert David Steel, där han informerar om de brott de kan komma att ställas inför om de bryter sin kod ”first do no harm” och följer det ”folkmord” som sker via vaccinering, bara för att ”de följde sina order”, lite som tyska befolkningen och alla soldater som deltog i massmordet på judarna med anledning av att de ”följde order” (28).


Personligen kan jag tycka att det kan bli mycket svårt att bevisa att ont uppsåt funnits från läkarna och sjuksköterskorna, då de blivit felinformerade, och inte ens får rätt direktiv och information runt ”Patientsamtycke”. De flesta vet inte ens att de har ett ansvar att informera patienter om innehållen i vacciner, eller att det tydligt står i bi-packsedeln ”läs noga igenom bipacksedeln innan du tar detta läkemedel”, t.ex. Det är alldeles för dålig nivå inom vården och personligen tycker jag det är skrämmande hur lite kunskap läkare och sjuksköterskor besitter om vacciner och patientsamtycke överlag.


Numer finns en bok om den fejkade pandemin som går under titeln ”Plandemin” (29), och som publicerats och finns till försäljning där statistik och information som den jag presenterar, vilket visar en annan sida av myntet istället för de (ibland) konspirationsteorier, ovetenskapliga påståenden och lögner som myndigheter och media förser befolkningen med (igen). Det är inte första gången och antagligen inte den sista heller.


En annan bok som släppts är ”Vacciner, vad läkemedelsbolagen inte vill att du skall veta om vacciner” (30).


Det finns lagar och förordningar kring våra rättigheter (31) som kan vara väl värda att se över och sätta sig in i då rättigheter tas ifrån oss och yttrandefriheten aldrig varit så hotad i modern tid som den är nu.


Om nu Covid-vaccinerna inte förhindrar smittspridningen av viruset, varför ska då människor som inte riskerar att dö av sjukdomen vaccineras med en helt ny typ av vaccin som inte på långa vägar testats ordentligt.

Vaccin den enda lösningen?

Våra myndigheter framhåller en tydlig position i sin strategi att bekämpa viruset. Massvaccinering är den enda verksamma strategin och alla andra strategier förlöjligas, förbjuds och censureras bort.


I Sverige kom en folkminoritet i fokus när man konstaterade fler dödsfall i covid-19 än genomsnittet. Det är den största svarta minoritetsgruppen i Sverige - svensk-somalierna - som drabbats. De som känner till sambanden mellan D-vitaminbrist och mörk hy på våra breddgrader kan kanske själva dra slutsatserna.


Läkare och forskare har under hela pandemin förespråkat D-vitamin i kombination med magnesium som kosttillskott för att öka immunförsvaret och kraftigt lindra symptomen av covid-19. Dessa läkare och forskare censureras och blir förpassade till pseudovetenskapen.


Många läkare och forskare har också framhållt Hydroxychloroquine - ett läkemedel som använts mot malaria sedan 30-talet – som ett dokumenterat verksamt vapen mot covid-19. WHO svarade med att förbjuda läkemedlet som behandling mot covid-19 med hänvisning till att det inte var verksamt.


Alla metoder utom vaccin rensas effektivt bort med hjälp av förbud, censur och smutskastning.


Varför ska jag lita på läkemedelsbranschen när jag vet allt detta? Varför ska vi injicera oss och våra barn med en DNA-förändrande, oprövad cocktail som innehåller alla möjliga gifter? Ingen information om hur vi faktiskt tar hand om oss själva, hur vi bygger upp vårt eget immunförsvar och hjälper vår kropp att stå emot diverse virusattacker, ingen sådan information får vi från myndighetshåll. Efter att ha studerat detta område sedan 2007 och den världsordning som råder, så finns det inte på världskartan att jag överhuvudtaget vill ha med dem att göra. Jag har vänner som inte tänkt ta vaccin då de är skeptiska, men om krav på vaccin kring resor dyker upp så säger de att de kommer ta vaccinet, för de måste ju ut och resa. Dessa människor kommer tyvärr antagligen (om man ska gå efter den forskning vi har att tillgå) inte att finnas med oss om några år, eller ha drabbats av svåra autoimmuna sjukdomar som kommer ta deras liv om några år (så till vida ingen mirakel-bot kommit fram).


Egentligen behöver man inte sätta sig in i detta på den nivå jag valt att göra, det räcker med att gå på sin inre känsla och antingen välja att tro på etablissemanget och ta vaccinet, för man har tilltro till den enorma samhällsapparat som råder i Sverige och globalt, eller välja att tacka nej för att man helt enkelt inte litar på denna apparat eller helt enkelt känner att något är fel och att det inte känns bra. Simple as that !

Men jag kan säga att i alla esoteriska texter så finns ett ordspråk ”lyssna på ditt hjärta, du kan enkelt lura och manipulera din hjärna, men du kan aldrig lura ditt hjärta”

Och det stämmer alltid, vilket man bl.a. håller på att forska på vid Heart Math Institute i Kalifornien. De som följer sitt hjärta och säger att deras intuition alltid hjälpt dem i livet har nog antagligen rätt i det. Såg ett citat från en fysiker som uttryckte; ”The brain wants to know what the heart already knows.”Referenser:


(1) Informerat samtycke till vaccinförsökspersoner med risk för COVID-19-vacciner som förvärrar klinisk sjukdom


(2) Immunisering med SARS Coronavirusvacciner leder till lungimmunopatologi vid utmaning med SARS-viruset


(3) Experimentellt vaccinationsdödsfall för Israels äldre är 40 gånger högre än COVID-19-dödsfall:


Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapieshttps://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5

(4) Dengue-vaccinfiasko leder till straffrättsliga anklagelser för forskare i Filippinerna


(5) Statistik UK


(7) Evidence Not Fear – Statistik


(8) Public Health England(9) Texas Covid number falls


(10) Infektionsdödlighet


(11) Infektionsdödlighet i jämförelse med säsongsinfluensan


(12) Barn och infektionsdödlighet


(13) The QCovid risk calculator


(14) Definierade riskgrupper


(15) Förväntad livslängd i Storbritannien i realitet med c-19 infektion


(16) Nedstängning och konsekvenser


(17) Myndigheter & Medias spridande av rädsla och dess konsekvenser(18) Läkaruppropet


(19) Dr Mikael Nordfors


(20) Öppet brev till statsministern


(21) D-vit för att mildra pandemin


(22) Internationell tribunal


(23) Upprop mot pass kombinerat med ett vaccinationskort


(24) Upprop mot pass kombinerat med ett vaccinationskort


(25) Upprop mot coronalagen


(26) Upprop mot EU:s gröna certifikat


(27) Belöning till den/dem som kan bevisa virusets isolering


(28) Varning till läkare och sjuksköterskor från RDS


(29) Plandemin-boken


(30) Publikationer om vaccin (bok)


(31) Rättigheter/grundlag


(32) Celeste Solum(33) Tysklands domstol stoppar godkänande av corona-fond


(34) Tysklands regering avblåser lockdown


(35) WHO-band till korruption


(36) FHM-statistik


(37) Statistik Wiki(38) Pandemidefinition WHO


Kan vaccinerade sprida smitta


Vaers-registret


Coronakommision och granskning


Dr Joseph Mercola


Vetenskapen bakom de katastrofala konsekvenserna av tanklöst mänskligt ingripande i Covid-19-pandemin


Positiv koppling mellan COVID-19-dödsfall och influensavaccinationstal hos äldre människor världen över


Naturliga antikroppar (B-1A celler, sIgM, naturlig Abs & medfödd immunitet mot CoV och Covid-19) https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30135-8/fulltext


Rollen för naturliga Abs- och NK-celler i asymptomatiska bärare - Betydande överföring av asymptomatiskt infekterade personer; skydd av asymptomatiska bärare inte på grund av Abs https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.18.20248447v1


Naturlig och vaccininducerad immunflykt https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424451v1


Mekanism för viral utstötning och undanröjning https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30172-5


Dynamik av humoristisk immunitet och-Covid-19 immunsvar och potential för återinfektion

Lärdomar från smittkoppevacciner och influensapandemi 1918


Vetenskapliga studier och rapporter kring lockdowns


Indirekta skador av lockdowns


Felaktiga dödscertifikat av c-19


Ekonomisk förödelse pga lockdown


Censur


Testerna kring att spåra infektion av c-19


HCQ (hydroxiklorokin och dess dokumenterade effekter på c-19 och andra virus)


Förebyggande åtgärder med bl.a. vit-D


Intressekonflikter


UK forskares slutsats


* Anti-spik IgG orsakar allvarlig akut lungskada genom att vrida makrofagssvar under akut SARS-CoV-infektion


Professor Sucharit Bhakdi - Professor of medical microbiology at the Johannes Gutenberg University


Dr. Wittkowski


Professor Dolores Cahill, Molecular Biologist & Immunologist


Dr John IoannidisDr Sherri Tenpenny intervjuer om c-19 vaccin


Extra parlamentarisk corona-utredningskommitté


World freedom alliance


AFLDS (americas frontline doctors)World doctors alliance


Medic Debate - The Antidote to Medical Misinformation and Propaganda

Geert Vanden Bossche DMV, Ph.D.


Professor Jay Bhattacharya


Professor Carl Heneghan


Professor Johan Giesecke


Professor Tom Jefferson


Professor Sarah Gilbert


Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology at the University of Oxford


Professor Yoram Lass


Dr John Lee


Professor Michael Levitt (Nobelprisvinnare i Kemi 2013)


Professor Russel Viner


Dr Soo Aleman


Dr Max Pemberton


Dr Wolfgang Wodarg


Dr Mike Yeadon


Dr Clare Craig


Dr Malcolm Kendrick


Dr Rashid Buttar


Dr Judy Mikovits - PhD BiochemistryDr Andrew WakefieldDokumentären ”1986 The Act”


Dokumentären Plandemic 1&2


Dokumentären Happen


999 visningar

コメント


bottom of page